0 امتیاز
111 نمایش
توسط
بازتگ شده توسط sa313ma

1 پاسخ

0 امتیاز

قطعه کد زیر رو ملاحظه کنید.

\documentclass{article}
\usepackage{circuitikz}
\begin{document}
\begin{circuitikz} \draw
(0,0) node[op amp] (opamp) {IBUFDS}
(opamp.+) node[left] {$data\ ser\ p$}
(opamp.-) node[left] {$data\ ser\ n$}
(opamp.out) node[right] {$data\ ser$}

(0,-5) node[op amp] (opamp) {IBUFGDS}
(opamp.+) node[left] {$clk\ in\ p$}
(opamp.-) node[left] {$clk\ in\ n$}
(opamp.out) node[right] {$clk\ in$}
;\end{circuitikz}
\end{document}
توسط sa313ma (360 امتیاز)
...