0 امتیاز
126 نمایش
توسط
بازتگ شده توسط sa313ma

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ

برای قرار دادن برچسب (label) اطراف هر node از _ و ^ استفاده می‌شود و یا گاها از معادل‌های انگلیسی چپ، راست، بالا و پایین. برای نمونه کد زیر را اجرا کنید.

‎\documentclass[11pt]{book}‎‎
\usepackage[american, cuteinductors]{circuitikz}‎‎‎
\usepackage{siunitx}‎‎
‎‎\usepackage{xepersian}
\settextfont{Yas}‎
‎\begin{document} ‎‎‎‎‎‎‎
\begin{circuitikz}[american voltages]
\draw  (0,0)‎
  to [R, l=$R_s$] (2,0)‎
  to [R, l_=$R_s$] (4,0)
  to [R, l^=$R_s$] (6,0);‎
\draw
 (0,2)‎
  to [V, l=$V_s$] (2,2)‎;‎
\draw (4,2)
  to [V, l^=$V_s$] (2,2);
\end{circuitikz}‎‎
‎\end{document}‎‎
توسط sa313ma (360 امتیاز)
...