0 امتیاز
8.5k نمایش
توسط sa313ma (360 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

برای رسم جدول در لاتک از tabular استفاده می‌شود. نخست باید آغاز و پایان آن را مشخص کنیم

\begin{tabular}{lcr}

\end{tabular}

هم‌زمان با این کار باید تعداد ستون‌های جدول نیز به لاتک معرفی شود. این کار با افزودن یکی از حروف c (برای ستونی با داده‌های مرکزچین)، l (برای ستونی با داده‌های چپ چین) و r (برای ستونی با داده‌های راست‌چین) داخل آکلاد انجام می‌شود، یعنی برای یک ستون راست‌چین از یک r، دو ستون راست‌چین دو r و ....
سپس داده‌های سطر اول را در بین شروع و پایام محیط tabular قرار می‌دهیم

ستون سوم & ستون دوم  & ستون اول

برای رفتن به سطر بعد هم از \ آستفاده می‌کنیم.

محیط tabular نیز مثل یک قسمت از متن تلقی می‌شود و برای اینکه خصوصیات یک محیط پویا(شناور) را به آن بدهیم آن را در محیط table قرار داده و از دستور مربوطه برای وسط چین کردن و دادن عنوان هم بهره خواهیم برد(همانند محیط figure پارامترهای اختیاری مربوط به table هم به صورت کاملا مشابه قابل تنظیمند).

\begin{table}[htbpH]
\centering
\caption{عنوان جدول}
\begin{tabular}{lcr}
ستون سوم & ستون دوم  & ستون اول\\    
ستون سوم & ستون دوم  & ستون اول\\    
ستون سوم & ستون دوم  & ستون اول\\    
\end{tabular}
\end{table}
توسط sa313ma (360 امتیاز)
جدول های طولانی
اگر جدول از عرض صفحه بیشتر باشد چکار باید بکنم؟
...