0 امتیاز
862 نمایش
توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

وابسته به محیط استفاده شده می‌توانید از یکی از دستورات زیر استفاده کنید.

‎\begin{figure}[h!]‎
\raggedright
‎\includegraphics[scale=1]{fig.jpg}‎
\end{figure}‎

یا

\hfill \includegraphics[scale=1]{fig.jpg}‎
توسط sa313ma (360 امتیاز)
...