0 امتیاز
1.6k نمایش
توسط

2 پاسخ

0 امتیاز

نمونه‌ی زیر را ببینید.

‎‎‎\begin{tabular}{|p{4cm}|p{4cm}|}
\hline 
r 1\newline \ re \newline & yuu\\ 
\hline 
• & • \\ 
\hline 
\end{tabular} ‎‎
توسط sa313ma (360 امتیاز)

کدهای شما درست کار می کنه اما نمیتونم در جدول خودم ازش استفاده کنم.
از دستور newline\ و یا \سطرجدید که استفاده می کنم جواب نمیده.
چه جزئیاتی داره دستورات شما که من رعایت نمیکنم؟

عبارات

p{4cm}

داخل کروشه‌های جلوی محیط tabular.

0 امتیاز

من از کد زیر در داخل سلول استفاده کردم و جواب داد:

\begin{tabular}{c} \\ \\ \\ \end{tabular}
توسط
...