0 امتیاز
529 نمایش

با استفاده از راهنمای لاتک شکلی رسم کردم ولی جملاتی که داخل شکل مینویسم پس و پیش میشود!
نمیدونم چه جوری شکل رو براتون بفرستم؟
این کداش:
‎\begin{document}‎‎‎
‎\begin{tikzpicture‎}‎‎
‎\draw [->] (0,0) -- (3,0) node [above,text width=3cm,text centered,midway]
{
‏انرژیهای تزریقی . ورودی‌های مدار‏ . منابع مستقل و تحریک‌ها
};
\draw (3,-1.5) rectangle (6,1.5) node [text width=3cm,text centered,midway]‎
{‎
سیستم (مدارالکتریکی)

};

‎‎\draw [->] (6,0) -- (9,0) node [above,text width=3cm,text centered,midway]
{
‏متغیرها یا مجهولات مدار‏، پاسخ‌ها‏، آثار و خروجی‌های مدار
};‎‎
;‎\end{tikzpicture}
\end{document}‎

توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

قبل از هر چیز توجه کنید که کدی که ارسال کردید خطا دارد. اما به هر صورت برای فارسی نوشتن باید از دستور \rl{} استفاده می‌کردید.

‎\documentclass[11pt]{book}‎

‎\usepackage{tikz}‎
‎‎\usepackage{xepersian}‎‏‎
‎\settextfont{Yas}‎‎
‎\begin{document}‎‎‎
‎‎    ‎\begin{tikzpicture‎}‎‎
 ‎\draw [->] (0,0) -- (3,0) node [above,text width=3cm,text centered,midway]
{
\rl{‏انرژیهای تزریقی . ورودی‌های مدار‏ . منابع مستقل و تحریک‌ها}
};
\draw (3,-1.5) rectangle (6,1.5) node [text width=3cm,text centered,midway]‎
{‎
\rl{سیستم (مدارالکتریکی)}
 };
‎      ‎‎\draw [->] (6,0) -- (9,0) node [above,text width=3cm,text centered,midway]
{
\rl{‏متغیرها یا مجهولات مدار‏، پاسخ‌ها‏، آثار و خروجی‌های مدار}
};‎‎
;‎\end{tikzpicture}
\end{document}‎‎
توسط sa313ma (360 امتیاز)
...