0 امتیاز
231 نمایش

وقتی شکلی داریم در سمت چپ صفحه که توضیحات مربوط به اون شکل باید کنارش یعنی در سمت راست آن نوشته شوند. یا وقتی نموداری رسم میکنیم که فرمولای مربوط به نمودار باید کنارش نوشته بشه،از چه دستوری باید استفاده بشود؟ ممنون

توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

اگه منظور قرار دادن عنوان کنار شکل است به کد زیر دقت کنید.

\documentclass{article}

\usepackage[pdftex]{graphicx}
\usepackage{sidecap}

\begin{document}

\begin{SCfigure}
  \centering
  \caption{ ... caption text ... }
  \includegraphics[width=0.3\textwidth]%
 {Giraff_picture}% picture filename

\end{SCfigure}

\end{document}

در غیر اینصورت این صفحه را در ویکی ببینید.

توسط sa313ma (360 امتیاز)
...