0 امتیاز
126 نمایش
توسط sa313ma (360 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

برای مشخص کردن یک قسمت از متن و محدوده اثر یک دستور ما از محیط استفاده می‌کنیم.
به مثال زیر دقت کنید.

\begin{document}

\end{document}

document (سند) یک محیط است که شروع آن با دستور begin\ به لاتک اعلام می‌شود و پایان آن با دستور end\، به یانی دیگر می‌توان گفت که دستورات begin\ و end\ با پارامتر اجباری نام محیط برای مشخص کردن شروع و پایان آن محیط در لاتک استفاده می‌شوند.

توسط sa313ma (360 امتیاز)
...